–>WYNIKI KONKURSU <–

__________________________________________________________________

Regulamin konkursu plastycznego

Przygoda z pegazem

§ 1

Organizator

Organizatorem przedmiotowego konkursu plastycznego jest Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

oraz

Administracja Osiedla im. Zygmunta Krasińskiego i Osiedla im. Juliusza Słowackiego Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 2

Cele konkursu

 1. Rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży
 2. Rozwijanie wrażliwości i umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.
 3. Zaprezentowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

§ 3

Zasady uczestnictwa

 1. Tematyka:

Tematem konkursu jest wykonie pracy plastycznej ilustrującej fantastyczną przygodę w towarzystwie mitycznego skrzydlatego konia- pegaza.

 1. Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe, placówki kulturalne, świetlice itp.

 1. Technika wykonania prac:
 • Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo.
 • Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne.
 • Format nie mniejszy niż A3.
 1. Warunki:
 • Prace nie mogą być grupowe.
 • Ilość nadesłanych prac z danej placówki nieograniczona.
 • Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

§4

Ocena prac:

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w czterech kategoriach:

 • Klasy 0-2
 • Klasy 3-4
 • Klasy 5-6
 • Klasy 7-8

§ 5
Opis prac
:

 1. Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie:

– tytuł pracy,

– imię i nazwisko autora,

– klasa,

– imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,

– nazwa i adres placówki.

 1. Zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów oraz tytuły prac.

Na opakowaniu należy wpisać nazwę konkursu.

Nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac.

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu –
zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela. Prace bez dołączonych załączników nie zostaną poddane ocenie.

§ 6

Terminy:

 1. Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 12 kwietnia 2024 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Domu Kultury LSM www.dklsm.pl
 3. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. K. Wallenroda 4a w Lublinie.

§7

Uwagi końcowe

 1. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 3. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.
 4. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu –
  zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela. Prace bez dołączonych załączników nie zostaną poddane ocenie.
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka biorącego w nim udział. Przystąpienie do konkursu jest również równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela pod kierunkiem którego prace zostały wykonane.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.
 8. Nagrody i wyróżnienia należy odbierać osobiście.

§8

Klauzula informacyjna administratora danych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Lublinie, ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, KRS: 0000199984, tel.: 81 525 14 18, fax: 81 524 32 23, e-mail: info@spoldzielnialsm.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą mailową pod adresem: iod@spoldzielnialsm.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz wykonywanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. art. 6 ust. 1 lit c) RODO. LSM będzie przetwarzała dane osobowe w celu realizacji obowiązków ustawowych i zadań statutowych, w tym poprzez prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.
 4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, jedynie w sytuacji, gdy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Każdy ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest również warunkiem uczestnictwa w konkursie.

Adres placówki:

Dom Kultury LSM

ul. K. Wallenroda 4a

20-607 Lublin

z dopiskiem

Przygoda z pegazem – konkurs plastyczny

Prowadząca:

Monika Sierzpowska

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem 81-743-48-29, 516 484 957

załączniki:

Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-Konkursu

Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-Konkursu-oswiadczenie-nauczyciela

Regulamin KONKURSU.pdf

ZAPRASZAMY